www.izzuka.com
Menjadi Terampil Menulis
hanya dari kebiasaan menulis sederhana, mau? buruan! TAP > Yuk! menulis di sketsarumah.com.

Pelajaran-Pelajaran untuk Belajar Ilmu Syar'i dengan Menuliskannya


Pelajaran Utama

1. Aqidah dan Tauhid

Kitab at-Tauhid - Muhammad bin Sulaiman at-Tamimi
✓ Al-Qawaidul Mutsla - Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin 
✓ Al-Qaulus Sadid - Muhammad bin Sulaiman at-Tamimi
✓ Aqidah Wasithiyah - Ibnu Taimiyah
✓ Ibthal At-Tandid - Hamd bin ‘Ali bin ‘Atiq
✓ Taqribut Tadmuriyah - Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
✓ 10 Pembatal Islam - Muhammad bin Sulaiman at-Tamimi
✓ Qawaidul Arba'a - 
✓ Ushuluts Tsalatsah - Muhammad bin Sulaiman at-Tamimi
✓ Fathul Majid - 
✓ Kasyfu Syubhat
✓ Qaulus Sadid
✓ Qaulul Mufid
✓ 

2. Tafsir Al-Qur'an

 ✓ Tafsir Al-Qur'an As-Sa'di - Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di
 ✓ Tafsir Al-Qur'an - Ibnu Katsir

3. Fiqih

Ringkasan Sifat Shalat Nabi - shallallahu 'alaihi wa sallam - Muhammad Nashiruddin al-Albani
✓ Durarul Bahiyah - Muhammad bin Ali Asy-Syaukaniy
✓ Taisirul Alam - Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam
✓ Darori Al-Mudhiyah - Muhammad bin Ali Asy-Syaukaniy
     

4. Akhlaq atau Adab

✓ Kitabul Jami' - Ibnu Hajar al-'Asqalani
✓ Bulughul Maram - Ibnu Hajar al-'Asqalani
✓ Taudhihul Ahkam - Ibnu Hajar al-'Asqalani
✓ Tadzkiratus Sami' wa al-Mutakallim fi adabi al-'alim wa al-muta'allim - Badruddin ibn Jamaah
✓ Raudhatul Uqala' wa Nuzhatul Fudhala - Ibnu Hibban Al-Busty
Mukhtashar Minhajul Qashidin - Ibnu Qudamah Al-Maqdisi

5. Hadits

 ✓ Arbain An-Nawawi - Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi
 ✓ Shahih Al-Bukhari - Muhammad bin Ismail al-Bukhari
 ✓ Umdatul Ahkam - Abdul Ghani al-Maqdisi 

6. Ilmu Waris

✓ Al-Mawaris
     

7. Ilmu Ushul atau Qawaid (Kaidah-kaidah)

✓ Qawaidul Fiqhiyah
✓ Ushul Tafsir
✓ Ushul min Ilmi Ushul - Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin 
✓ Syarh Muqadimmah Tafsir
 

8. Sirah Nabawiyah

✓ Sirah Ibnu Hisyam 
✓ Shahih Sirah an-Nabawiyah - Ibnu KatsirMuhammad Nashiruddin al-Albani
      

9. Tarikh (Sejarah) Islam

✓ Al-Bidayah wan Nihayah - Ibnu Katsir
✓ Tarikh Khulafa - Imam Suyuthi
✓ Tarikh Islam - Mahmud Syakir
✓ Al-Khulafa' Ar-Rasyidun - Dirasat Tarikhiyah Li Sanati Ats-Tsanawiyah Al-Mutawasithah
      

10. Musthalah Hadits

 ✓ Musthalah Hadits
 ✓ Baiquniyah
 ✓ Nuzhah - Ibnu Hajar al-'Asqalani
 ✓ Jarh wa Ta'dil - Abdul Aziz ibn Muhammad
      

11. Lain-lain

✓ Muamalatul Hukam - Abdus Salam bin Barjas
✓ Kitabul Ilmi - Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin 
✓ Al-Amru bil Ma'ruf
            

Pelajaran Ilmu Alat

1. Nahwu (Tata bahasa Arab)

✓ Nahwul Wadih
✓ Matan Al-Jurumiyah
✓ Tuhfatus Saniyah
✓ Mutamimmah
✓ Kamus Nahwu - Shorof

 2. Sharaf (Morfologi kata bahasa Arab)

✓ Kitabut Tashrif
✓ Amtsilah Tashrifiyah
✓ Kamus Idiom - Pola Aktif 

  3. Imla'

  

  4. Khat

✓ Khat Nashki
✓ Khat Rik'ah
       

  5. Qira'ah, Tajwid, dan Tahsin Al-Qur'an

✓ Aisar
            

Pelajaran Hafalan

 1. Al-Qur'an

 2. Hadits

 3. Doa-doa sehari-hari

 4. Qoul Ulama


Sumber: 
  • Daftar Pelajaran Pondok Pesantren Darul Atsar, Kedu, Temanggung - Tingkat Syabbab (Mutawasithoh dan Mualim)
  • Pelajaran-pelajaran lain dari Kajian-kajian Islam Umum di berbagai tempat.
  • Pelajaran akan dilengkapi dan diperbarui berdasarkan informasi terkini. Jadi, mohon maaf jika ada beberapa pelajaran yang belum lengkap informasinya.

WhatsAb Sabar
WhatsApp Salafy Asyik Belajar Saban Hari

Mendesain kebiasaan BELAJAR ilmu syar'i dengan MENULISkannya, diretas bersama teman setia kopi di studio sketsarumah.com.
F A Q (Frequently Asked Questions)
Pertanyaan yang sering diajukan

Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas dalam beberapa menit
Bismillah, Ada yang bisa kami bantu? ...
Mulai chat...